FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

फिदिम नगरपालिकाको संशोधित विनियोजन ऐन २०७७ 05/07/2021 - 20:14
पशुपंक्षी-तथा-मत्स्य-विकास-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७७ 05/07/2021 - 18:52
जलस्रोत कार्यविधि २०७७. 05/07/2021 - 18:49
स्थानिय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७. 05/07/2021 - 18:47
कृषि व्यवसाय (अनुमति, दर्ता र नविवरण तथा अभिलेख) कार्यविधि, २०७७ 05/07/2021 - 18:45
मिति २०७६।०४।३२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित कार्यविधिहरु 09/03/2019 - 12:03
फिदिम नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:11
फिदिम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:10
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ 05/31/2019 - 11:35
फिदिम नगरपालिकाको मिति २०७६।०१।२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठबबाट पारित नियमावली तथा कार्यविधिहरु 05/31/2019 - 11:34

Pages