FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
मिति २०७६।०४।३२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित कार्यविधिहरु 09/03/2019 - 12:03 PDF icon खर्चको मापदण्ड सम्वन्धि निर्णय तथा कार्यविधि,२०७६.pdf, PDF icon फिदिम नगरपालिकाको वजार क्षेत्र भित्र यातायात व्यवस्थापन तथा पार्किङ कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon फिदिम नगरपालिकामा साना सवारि दर्ता, नविकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
फिदिम नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:11 PDF icon फिदिम नगरपालिकाको बिनियोजन 111.pdf
फिदिम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:10 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ 05/31/2019 - 11:35 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
फिदिम नगरपालिकाको मिति २०७६।०१।२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठबबाट पारित नियमावली तथा कार्यविधिहरु 05/31/2019 - 11:34 PDF icon प्रकोप व्यवस्थापन कोष सन्चालन निर्देशिका २०७६.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका,121.pdf, PDF icon विपद जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६11.pdf, PDF icon PPR 075.12.10.pdf
फिदिम बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ 03/27/2019 - 15:56 PDF icon फिदिम बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf
२०७५।०९।३० गतेको नगर सभाबाट पारित एेन कार्यविधि तथा नियमावली 02/18/2019 - 12:07 PDF icon अपाङ्गना सम्बन्धि सुचना तथा सहयोगी कक्ष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf, PDF icon जस्तापाता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि.pdf, PDF icon होमस्टे संचालन कार्यविधि.pdf
फिदिम न.पा. अा.व. २०७५।७६ काे बार्षिक बजेट, निति तथा कार्यक्रम 08/03/2018 - 14:27 PDF icon फिदिम न.पा. अा.व. २०७५।७६ काे बार्षिक बजेट, निति तथा कार्यक्रम
दाेश्राे नगर सभाबाट पारित ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 04/16/2018 - 14:26 PDF icon एफ‍एम रेडियो कार्यविधि.pdf, PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन एेन .pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf, PDF icon शिक्षा एेन.pdf, PDF icon शिक्षा नियामवालि.pdf, PDF icon सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना .pdf, PDF icon सशाेधित राजस्व.pdf, PDF icon सहकारी ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ .pdf, PDF icon न्यायिक समिति एेन.pdf, PDF icon Finalबिनियोजन ऐन.pdf
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ 02/20/2018 - 13:30 PDF icon Finalबैठक संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon Nagarpalikako Namuna Karyasampadan Niyamawali.pdf, PDF icon पदाधिकारी आचारसंहिता.pdf, PDF icon प्रमाणिकरण कार्यविधि.pdf, PDF icon फिदिम Nagarpalika Karyabivajan Niyam-final 3.11(1).pdf

Pages