FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७९ 03/03/2023 - 12:44
फिदिम नगरपालिका भू-उपयोग योजना २०७९ 12/15/2022 - 11:45
फिदिम नगरपालिका शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७९ 08/07/2022 - 16:27
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९ 08/07/2022 - 16:15
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७९ 08/07/2022 - 16:14
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन,२०७९ 08/07/2022 - 16:13
फिदिम नगरपालिका वाल कल्याण कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधि,२०७९ 08/07/2022 - 16:12
फिदिम नगरपालिका व्यवसाय कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ 08/07/2022 - 16:10
फिदिम नगरपालिका आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) कार्यविधि,२०७८ 08/07/2022 - 16:09
फिदिम नगरपालिका अनुगमन,मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७८ 08/07/2022 - 16:08

Pages