FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

फिदिम नगरपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०
फिदिम नगरपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० 01/16/2024 - 15:04
फिदिम नगरपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
फिदिम नगरपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 01/16/2024 - 14:53
फिदिम नगरपालिका आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०८०
फिदिम नगरपालिका आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०८० 01/16/2024 - 14:52
नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८०
नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८० 01/09/2024 - 08:13
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी JICA द्वारा तयार गरेको सन्दर्भ सामाग्री
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी JICA द्वारा तयार गरेको सन्दर्भ सामाग्री 09/22/2023 - 14:21
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८०
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८० 07/29/2023 - 14:20
फिदिम नगरपालिका अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७९
फिदिम नगरपालिका अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७९ 03/03/2023 - 13:10
फिदिम नगरपालिका निर्माण व्यवसायी ईजाजत–पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
फिदिम नगरपालिका निर्माण व्यवसायी ईजाजत–पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 03/03/2023 - 13:09
फिदिम नगरपालिका टोल विकास संस्था गठन एवं सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
फिदिम नगरपालिका टोल विकास संस्था गठन एवं सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ 03/03/2023 - 12:49
फिदिम नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७९
फिदिम नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७९ 03/03/2023 - 12:47

Pages