FAQs Complain Problems

Act, law and directives

फिदिम नगरपालिका अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७९
फिदिम नगरपालिका अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७९ 03/03/2023 - 13:10
फिदिम नगरपालिका निर्माण व्यवसायी ईजाजत–पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
फिदिम नगरपालिका निर्माण व्यवसायी ईजाजत–पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 03/03/2023 - 13:09
फिदिम नगरपालिका टोल विकास संस्था गठन एवं सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
फिदिम नगरपालिका टोल विकास संस्था गठन एवं सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ 03/03/2023 - 12:49
फिदिम नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७९
फिदिम नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७९ 03/03/2023 - 12:47
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७९
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७९ 03/03/2023 - 12:44
फिदिम नगरपालिका भू-उपयोग योजना २०७९
फिदिम नगरपालिका भू-उपयोग योजना २०७९ 12/15/2022 - 11:45
फिदिम नगरपालिका शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७९
फिदिम नगरपालिका शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७९ 08/07/2022 - 16:27
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९ 08/07/2022 - 16:15
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७९
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७९ 08/07/2022 - 16:14
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन,२०७९
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन,२०७९ 08/07/2022 - 16:13

Pages