फिदिम नगरपालिकाकाे संक्षिप्त परिचय

परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० मा भएको व्यवस्था वमोजिम यस नगरपालिकाको गठन गरिएको हो । त्यस्तै सोही ऐनमा भएको व्यवस्था वमोजिम प्रत्येक नगरपालिका एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । नगरपालिकाको आफ्नै एउटा छुट्टै छाप रहेको छ । नगरपालिकाले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ती प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र वेचविखन गर्न सक्नेछ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेअनुसार नै यस नगरपालिका पनि सञ्चालन र व्यवस्थित गरिएको छ ।